O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka OSTROWSCY zapewnia kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Zakres usług Kancelarii to w szczególności: reprezentowanie stron we wszystkich rodzajach spraw – w toczących się postępowaniach sądowych, jak i przed wszelkimi organami oraz urzędami, sporządzanie pism procesowych, sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, analiza zgromadzonej dokumentacji, reprezentowanie stron we wszystkich sprawach wymagających wsparcia fachowego pełnomocnika, przygotowywanie projektów umów, pism, wniosków, środków odwoławczych we wszystkich gałęziach prawa. Kancelaria świadczy pomoc prawną na obszarze całego kraju, w szczególności w obszarze właściwości miejscowej wszystkich sądów apelacji rzeszowskiej – tj. Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Sądu Okręgowego w Przemyślu, Sądu Okręgowego w Krośnie, Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w tym właściwych dla nich miejscowo Sądów Rejonowych.

Zakres usług

Prawo karne i prawo wykroczeń

 • Obrona podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach przygotowawczym i sądowym na każdym etapie i w każdej instancji;
 • Obrona skazanych w postępowaniach wykonawczych (rozłożenie zasądzonych kwot na raty, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w odbywaniu kary, odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego);
 • Obrona osób skazanych w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym;
 • Reprezentowanie obwinionych w sprawach o wykroczenia na każdym etapie sprawy;
 • Reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczym i sądowym, w szczególności dochodzenie roszczeń wynikających z czynów zabronionych;
 • Kompleksowa obsługa w zakresie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji m.in. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, spowodowanie wypadku w komunikacji;
 • Przestępstwa z zakresu "Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii".

Prawo cywilne

 • Prowadzenie spraw w zakresie prawa rzeczowego – ochrona własności i posiadania, zasiedzenie własności, ustanowienie i zniesienie służebności, sprawy o inne prawa rzeczowe;
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań – roszczenia związane z niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem umów, odszkodowania i kary umowne;
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego – stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, zachowek i inne;
 • Sprawy o zapłatę;
 • Odszkodowania.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • O rozwód i separację;
 • W zakresie władzy rodzicielskiej – ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej, porozumienia w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej;
 • Regulacja kontaktów z dziećmi;
 • Alimenty na rzecz dziecka i małżonka;
 • Podział majątku wspólnego małżonków i inne kwestie majątkowe (ustanowienie rozdzielności majątkowej, umowy majątkowe).

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Wszelkie sprawy dotyczące stosunku pracy – prawidłowość rozwiązania stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, świadczenia należne pracownikowi;
 • Odszkodowań za wypadki przy pracy – kompleksowe prowadzenie postępowań odszkodowawczych, zarówno na etapie przedsądowym, jak też przed sądami wszystkich instancji;
 • Sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – o rentę, emeryturę, wysokość należnych składek.

Ponadto zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowywania i opiniowania umów o pracę, jak też dotyczących wszystkich pozostałych form zatrudnienia.

Prawo administracyjne

 • Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej;
 • Prowadzenie postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • Uzyskiwanie decyzji administracyjnych (np. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę czy pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego);
 • Uzyskiwanie zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej;
 • Sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych;
 • Przygotowywanie opinii prawnych, analiz i doradztwa w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego.

Obszar działalności

Dostępność usług Kancelarii na terenie kraju

 1. Sąd Apelacyjny w Białymstoku - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Białymstoku, Łomży, Olsztynie i Suwałkach;
 2. Sąd Apelacyjny w Gdańsku - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Koszalinie, Słupsku, Toruniu i Włocławku;
 3. Sąd Apelacyjny w Katowicach - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach;
 4. Sąd Apelacyjny w Krakowie - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie;
 5. Sąd Apelacyjny w Lublinie - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu;
 6. Sąd Apelacyjny w Łodzi - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Kaliszu, Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim;
 7. Sąd Apelacyjny w Poznaniu - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze;
 8. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Przemyślu, Krośnie, Rzeszowie i Tarnobrzegu;
 9. Sąd Apelacyjny w Warszawie - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku i Warszawie;
 10. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Świdnicy i Wrocławiu.
 11. Sąd Apelacyjny w Szczecinie - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Szczecinie.