Prawnik prawo administracyjne

  • Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej;
  • Prowadzenie postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • Uzyskiwanie decyzji administracyjnych (np. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę czy pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego);
  • Uzyskiwanie zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej;
  • Sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych;
  • Przygotowywanie opinii prawnych, analiz i doradztwa w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego.