Władza rodzicielska - Ustalenie opieki nad dzieckiem

Kancelaria Adwokacka Aneta Ostrowska prowadzi pomoc prawną w sprawach rodzinnych z zakresu władzy rodzicielskiej, pieczy, miejsca pobytu dziecka, kontaktów z dzieckiem jak i zarządzeń opiekuńczych. Istnieje możliwość udzielenia porady prawnej jak i kompleksowe prowadzenie sprawy oraz sporządzenie pism incydentalnych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie

Zadzwoń

Władza rodzicielska – zakres

Rodzice niepełnoletniego dziecka mają w stosunku do niego pełen zakres władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska obejmuje 3 sfery działań:

  • pieczę nad dzieckiem – czyli jego wychowywanie, edukację, podejmowanie decyzji w sprawach leczenia i wielu innych;
  • pieczę nad majątkiem dziecka;
  • reprezentację dziecka w sprawach sądowych lub urzędowych.

Dopóki sąd tego nie zmieni, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym zakresie. Do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej dochodzi najczęściej w wyroku rozwodowym. Nie ma jednak przeszkód, by sąd rozstrzygnął tę kwestię również w innym trybie. Na wniosek jednego z rodziców lub każdej innej osoby bądź instytucji, która sprawuje opiekę nad dzieckiem, sąd wszczyna odpowiednie postępowanie. Może to zrobić także z urzędu.

czytaj więcej

Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej

Wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich powinien zawierać uzasadnienie. Najczęstszymi przesłankami uwzględnianymi przez sąd są:

  • zachowania rodzica, które zagrażają bezpieczeństwu dziecka;
  • zaniedbywanie obowiązków rodzica względem dziecka;
  • nadużywanie władzy rodzicielskiej np. przemoc fizyczna lub psychiczna;
  • trwałe przeszkody uniemożliwiające sprawowanie władzy rodzicielskiej np. wyrok pozbawienia wolności.

Natomiast gdy dobro dziecka jest zagrożone, sąd wyda orzeczenie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej.

Konsekwencje pozbawienia władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenia

Pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej skutkuje utratą wpływu na wychowanie dziecka, jego edukację czy podróże. Z kolei po ograniczeniu praw rodzicielskich jeden z rodziców traci jedynie pewien zakres władzy rodzicielskiej. Szczegółową formę ograniczenia zawiera postanowienie sądu. Żadne z tych orzeczeń nie zabrania jednak kontaktów z dzieckiem, ani nie zwalnia rodzica z obowiązku alimentacyjnego.

Nasi prawnicy zajmują się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Świadczymy pomoc prawną w postępowaniu sądowym w zakresie pozbawienia oraz ograniczenia władzy rodzicielskiej.